Our Events

Renewable Energies Sector Roadmap // ງານອອນລາຍ: ແຜນງານ ແລະ ຂະແໜງການດ້ານພະລັງງານທົດແທນ

ແນວໂນ້ມ ແລະ ໂອກາດຕ ຂອງ ສປປ ລາວ: ແຜນງານ ແລະ ຂະແໜງການດ້ານພະລັງງານທົດແທນ

ງານນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດ ຈາກວິທະຍາກອນ ທີ່ຖືເປັນ ຊ່ຽວຊານຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະສົນ ໃຫ້ກຽດມາຮ່ວມເພື່ອສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ດ້ານພະລັງງານທົດແທນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ປະກອບເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງ ສປປລາວຈິ່ງຈະກາຍເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນຂະແໜງການນີ້ໃນອະນາຄົດ.
ພະລັງງານເປັນໜຶ່ງ ໃນຫຼາຍປັດໃຈພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ. ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ.

ນະໂຍບາຍສະຫງວນການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີການທົດແທນ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ເປັນພະລັງງານສິນຄ້າ ທີ່ເຄີຍໂດດເດັ່ນແມ່ນໄດ້ມີການຫຼຸດລົງເປັນລຳດັບໃນຫຼາຍພາກພື້ນຂອງໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເຊິ່ງ ຄາດວ່າພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະໝົດໄປໃນອີກສອງ ຫາ ສາມທົດສັດຕະວັດທາງໜ້າ.

ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກນຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງພະລັງງານທົດແທນ ເຊິ່ງແຕ່ລະປະເທດກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນດ້ານນະໂຍບາຍການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂອງຕົນ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ມີການພັດທະນາແບບມີປະສິດພິພາບ ໃນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອະນາຄົດ.

ປະເທດລາວກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ພວມເອົາໃຈໃສ່ໃນນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ທິດທາງດຽວກັນ ເຊິ່ງ ຈະເຫັນໄດ້ຈາກທີ່ ລັດຖະບານລາວກໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນຂອງ ສປປ ລາວ ຂື້ນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ຜ່ານມາ.
ສຳຄັນແມ່ນ ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ ຫຼື ໃນອີກ 10 ປີທາງໜ້າ, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພະລັງງານທົດແທນໃນ ສປປ ລາວຈະເປັນແບບໃດ? ທາງພາກລັດຖະບານໄດ້ມີ ການດັດປັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານໃດແດ່? ແລະ ມີແຜນຍຸດທະສາດຫຍັງດ້ານໃດແດ່ເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງການນີ້?
ມື້ນີ້ ພວກເຮົາທຸກຄົນ ພວມຈະໄດ້ມີໂອກາດສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ຮ່ວມກັນ:

ລຳດັບຫົວຂໍ້ທີ່ຈະສົນທະນາມີຄື:
– ແນວໂນ້ມດ້ານພະລັງງານທົດແທນທົ່ວໂລກ ແລະ ຂະແໜງການນີ້ໄດ້ຊ່ວຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ ຂອງ ສປປ ລາວ ຄືແນວໃດ (ລວມທັງ ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ເຖິງແຜນງານຂອງໂຄງການ)
– ຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈເຖິງ ເຫດຜົນທີ່ ສປປລາວ ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກເຂົ້າເປັນກຸ່ມສະມາຊິກອາຊຽນດ້ານພະລັງງານທົດແທນໄດ້ຄືແນວໃດ ແລະ ຈະສາມາດເປັນຜູ້ນໍາໃນພາກພື້ນດ້ານຂະແໜງການນີ້ໄດ້ຄືແນວໃດ.
– ນະໂຍບາຍ ແລະ ບົດຮຽນຈາກປະເທດອື່ນ ກໍ່ຄື ອົດສະຕາລີ ທີ່ນອນຢູ່ໃນແຖວໜ້າ ຂອງ ນະໂຍບາຍດ້ານນີ້ ແລະ ແນວໂນ້ມ ໃນອະນາຄົດມີຄືແນວໃດ
– ໂອກາດການດຶງດຸດເອົາ ການລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ ມາລົງທືນດ້ານນີ້ ແລະ ຜົນຮັບດ້ານບວກຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ແລະ ສັງຄົມຂອງ ສປປລາວ ຈະມີໄດ້ຄືແນວໃດ.

*** ງານນີ້ຈັດເປັນເປັນພາສາອັງກີດ ແຕ່ມີນັກແປອັງກິດເປັນລາວໃຫ້.

ລາຍລະອຽດຂອງງານ
ວັນພະຫັດ, ເດືອນ 11 ທີ 11
ເວລາ: 09:00am – 11:00am
ສະຖານທີ່: Zoom (Webinar)
ລາຄາ: ສະມາຊິກ 70,000LAK / ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກ100,000LAK

ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ນີ້:
https://app.glueup.com/event/renewable-energies-sector-roadmap-44788/

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
📧austcham@austchamlao.org
📱020 5787 4477/ 020 5582 7421

At this panel discussion experts from the public and private sector will discuss how the future of renewable energies looks like in Laos, which progress has been made in the recent years, which challenges the industry is facing and why it is an interesting destination for foreign investment.
Energy is essential for meeting the peoples’ basic needs as well as vital in fuelling economic development. The increase in population and economic growth have resulted in an increase of energy consumption.

Reserves of non-renewable energy, being the dominant traded energy commodity, are declining. In particular, liquid fossil fuels are estimated to be depleted within the next few decades. Many countries in the world have recognized the importance of renewable energies, and therefore have undertaken technology research and development, and have set up goals for the development and effective use of their Renewable energy resources(1).

Laos is definitely moving in this direction and indeed back in 2011, GOL published “Renewable Energy Development Strategy in Lao PDR”.
Today, 10 years later, what is the panorama of renewable energies in Laos?
What policies and regulations have been changed since then?
How did the strategy to develop this sector evolve?
At this panel discussion experts from the public and private sector will discuss how the future of renewable energies looks like in Laos, which progress has been made in the recent years, which challenges the industry is facing and why it is an interesting destination for foreign investment. (1)Source: The World Bank

The event aims to:
– Discuss global trends for the renewable energy sector and how this industry is developing in Laos (including policies and projects update)
– Understand how Laos is positioned between the ASEAN countries and how it can aim to become a regional leader in the sector
– Discuss good practise abroad looking closely to Australia as trend setter
– Attract FDI into the country focusing on a sector that has high growth potential

We would like to thank our Sponsor Milsearch

To sign up, click on this link:
https://app.glueup.com/event/renewable-energies-sector-roadmap-44788/
Contact: AustCham Lao
📧austcham@austchamlao.org
📱020 5787 4477/ 020 5582 7421

Event Details
Time: 09:00 am - 11:00 am
Date: Thursday, November 11
Venue: Zoom (Webinar)
Price: Members 70,000LAK / Non-Member 100,000LAK
Gold Sponsors