Loading Events

Past Events

Events Search and Views Navigation

Event Views Navigation

October 2021

WEBINAR: China-Lao Railway, the Inside Track! Trends and Opportunities in Laos Series

2021-10-29 @ 09:00 - 10:30
Zoom Webinar

This event aims to analyse and understand all aspects of the logistic, customs and regulatory framework in which the China-Lao Railway will operate. We will also investigate with the speakers which opportunities a better connectivity will bring to Laos and discuss with the DG of Cross Border Transport all reforms and regulations around improving import/export to and from Laos. The Lao-China Railway, which will connect Lao PDR to the entire network of the Belt and Road Initiative, will transform Lao…

Find out more »

November 2021

Renewable Energies Sector Roadmap // ງານອອນລາຍ: ແຜນງານ ແລະ ຂະແໜງການດ້ານພະລັງງານທົດແທນ

2021-11-11 @ 09:00 - 11:00
Zoom (Webinar)

ແນວໂນ້ມ ແລະ ໂອກາດຕ ຂອງ ສປປ ລາວ: ແຜນງານ ແລະ ຂະແໜງການດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ງານນີ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໂອກາດ ຈາກວິທະຍາກອນ ທີ່ຖືເປັນ ຊ່ຽວຊານຈາກພາກລັດ ແລະ ເອກະສົນ ໃຫ້ກຽດມາຮ່ວມເພື່ອສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ ກ່ຽວກັບຄວາມກ້າວໜ້າ ແລະ ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍ ດ້ານພະລັງງານທົດແທນທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ແລະ ປະກອບເຫດຜົນວ່າ ເປັນຫຍັງ ສປປລາວຈິ່ງຈະກາຍເປັນເປົ້າໝາຍຂອງການດຶງດູດນັກລົງທຶນຕ່າງຊາດ ເຂົ້າມາລົງທຶນໃນຂະແໜງການນີ້ໃນອະນາຄົດ. ພະລັງງານເປັນໜຶ່ງ ໃນຫຼາຍປັດໃຈພື້ນຖານທີ່ສຳຄັນຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງມະນຸດ ແລະ ເປັນສິ່ງທີ່ຂັບເຄື່ອນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມ. ອັດຕາການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງປະຊາກອນ ແລະ ການປ່ຽນແປງດ້ານເສດຖະກິດເປັນສ່ວນໜື່ງຂອງ ການນຳໃຊ້ພະລັງງານເພີ່ມຂຶ້ນ. ນະໂຍບາຍສະຫງວນການນຳໃຊ້ພະລັງງານທີ່ບໍ່ມີການທົດແທນ ແລະ ຮັກສາໃຫ້ເປັນພະລັງງານສິນຄ້າ ທີ່ເຄີຍໂດດເດັ່ນແມ່ນໄດ້ມີການຫຼຸດລົງເປັນລຳດັບໃນຫຼາຍພາກພື້ນຂອງໂລກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ເຊິ່ງ ຄາດວ່າພະລັງງານເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະໝົດໄປໃນອີກສອງ ຫາ ສາມທົດສັດຕະວັດທາງໜ້າ. ຫຼາຍປະເທດໃນໂລກນຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງພະລັງງານທົດແທນ ເຊິ່ງແຕ່ລະປະເທດກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນດ້ານນະໂຍບາຍການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີຂອງຕົນ ເພື່ອແນໃສ່ໃຫ້ມີການພັດທະນາແບບມີປະສິດພິພາບ ໃນການນຳໃຊ້ແຫຼ່ງພະລັງງານທົດແທນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອະນາຄົດ. ປະເທດລາວກໍ່ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດທີ່ພວມເອົາໃຈໃສ່ໃນນະໂຍບາຍດ້ານພະລັງງານທົດແທນ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ທິດທາງດຽວກັນ ເຊິ່ງ ຈະເຫັນໄດ້ຈາກທີ່ ລັດຖະບານລາວກໍ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ ແຜນຍຸດທະສາດດ້ານການພັດທະນາພະລັງງານທົດແທນຂອງ ສປປ ລາວ ຂື້ນ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ຜ່ານມາ. ສຳຄັນແມ່ນ ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປ ຫຼື ໃນອີກ 10 ປີທາງໜ້າ, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງພະລັງງານທົດແທນໃນ ສປປ ລາວຈະເປັນແບບໃດ? ທາງພາກລັດຖະບານໄດ້ມີ ການດັດປັບນະໂຍບາຍ ແລະ ກົດລະບຽບດ້ານໃດແດ່? ແລະ ມີແຜນຍຸດທະສາດຫຍັງດ້ານໃດແດ່ເພື່ອພັດທະນາຂະແໜງການນີ້? ມື້ນີ້ ພວກເຮົາທຸກຄົນ ພວມຈະໄດ້ມີໂອກາດສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ນີ້ ຮ່ວມກັນ:…

Find out more »

Introduction to Design Thinking

2021-11-12 @ 08:30 - 12:00
Online

You may have heard of design thinking, but what exactly is it? Design Thinking is a collaborative, human-centered approach to solving a wide range of complex business problems. It's used by many of the world's leading businesses to more effectively respond to critical business issues, better start up new projects, and define more realistic marketing and growth strategies. And it's also being used in the development sector to some up with solutions to some of the toughest problems the world…

Find out more »

Lao for Business 1.1

2021-11-24 @ 12:30 - 14:00
Online

AustCham Lao is launching a brand new Lao language mini course for business people wishing to learn basic lao sentences to use everyday at the office or in business meetings. The mini course is structured in three sessions of 90m minutes each. Every session will have a specific theme: Introduction to the course, general and formal greetings, basic conversation sentences (What do you do? Where is your office? Etc.) Phrases and customs that apply to more formal business meetings Every…

Find out more »

December 2021

ANNUAL GENERAL MEETING

2021-12-09 @ 16:00
Via Zoom

ANNUAL GENERAL MEETING - December 9, 2021 - 4PM Please save the date for AustCham’s Annual General Meeting (AGM) to be held on Thursday 9th December 2021 at 4pm. Due to COVID-19 restrictions, the meeting will be virtual and hosted via Zoom. We are now calling for nominations for Board Directors. If you are interested please download the form here and send it to our Executive Director at executivedirector@austchamlao.org by close of business (5pm) on Friday 26 November 2021. According…

Find out more »

February 2022

LAO CSR AWARDS – 1ST EDITION – ANNOUNCEMENT OF WINNERS

February 16 @ 17:00 - 20:30

The Lao National Chamber of Commerce and Industry, in conjunction with the Australian Chamber of Commerce in Lao PDR, the European Chamber of Commerce and Industry in Lao PDR, the Embassy of Canada, the British Business Group in Lao PDR, and Civitas Co., Ltd are proud to declare the inaugural Lao PDR Corporate Social Responsibility (CSR) Awards open for submissions. The CSR Awards was conceived at the 2021 Laos Responsible Business Conduct (RBC) Forum, and will be presented at the…

Find out more »

TRAINING: ENGLISH FOR BETTER EMAILS

February 24 @ 13:00 - March 31 @ 14:00
Online via Zoom

English communication via email is an essential part of doing business at an international level, especially for businesses who are members of AustCham or dealing with businesses with connections to English speaking countries. This course aims toimprove your English writing skills by developing your use of vocabulary, grammar, understanding of different business writing genres, and your ability to write professional emails. After completing this course, you will be able to: - write clear and to the point emails - write…

Find out more »

March 2022

Training: Management Skills Upgrade (Lao Language)

March 7 @ 09:00 - April 4 @ 11:30
Online via Zoom

English below: ການຍົກລະດັບທັກສະການບໍລິຫານສໍາລັບຍຸກໃໝ່ ແມ່ນຊຸດການຝຶກອົບຮົມອອນລາຍຂອງເວບບີນາທີ່ມີການໂຕ້ຕອບກັນ ເຊິ່ງຄົ້ນຫາທັກສະຂອງຜູ້ບໍລິຫານເພື່ອໃຫ້ເກີດຜົນໄດ້ຮັບສູງສຸດ. ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບຜູ້ບໍລິຫານຈັດການມືໃໝ່, ຫຼື ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີປະສົບການ ແລະ ພ້ອມຍົກລະດັບທັກສະຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເດີມ, ລວມເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ, ຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ວິທີບໍລິຫານຈັດການທີມງານຕົນເອງຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ. ລາຍລະອຽດທັງ ໝົດຂອງງານແມ່ນຢູ່ລຸ່ມນີ້: ຫົວຂໍ້ການຝຶກອົບຮົມ: ການຝຶກອົບຮົມແບ່ງອອກເປັນ5 ຫົວຂໍ້ໃຫຍ່ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: - ຫົວຂໍ້ 1: ປັບຫຼັກຄວາມຄິດໃຫ້ເປັນແບບຜູ້ຈັດການ - ຫົວຂໍ້ 2: ມອບໝາຍວຽກດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈ - ຫົວຂໍ້ 3: ການໃຫ້ຄຳຕິຊົມຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ - ຫົວຂໍ້ 4: ບໍລິຫານຈັດການຜົນງານ - ຫົວຂໍ້ 5: ບໍລິຫານເວລາ ແລະ ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະກັບ: 1. ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການມືໃໝ່ ໃນພາກເອກະຊົນ, ໜ່ວຍງານລັດຖະການ ແລະ ອົງການສາກົນ 2. ຜູ້ບໍລິຫານຈັດການທີ່ມີປະສົບການແລະພ້ອມຍົກລະດັບທັກສະຂອງຕົນໃຫ້ດີຂຶ້ນກ່ວາເດີມ. 3. ເຈົ້າຂອງວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍແລະກາງ ຜູ້ທີ່ຢາກຮຽນຮູ້ວິທີບໍລິຫານຈັດການທີມງານຕົນເອງຢ່າງມີປະສິດຕິພາບ ສະຖານທີ່: ອອນລາຍ ລາຄາ: ສະມາຊິກ 500,000,ກີບ / ບໍ່ແມ່ນ ສະມາຊິກ 650,000 ກີບ ລົງທະບຽນໄດ້ທີ່ລິ້ງດ້ານລຸ່ມນີ້: https://app.glueup.com/.../training-management-skills.../ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ທີ່: 📧austcham@austchamlao.org 📱020 5787 4477/ 020 5582 7421 When you become a manager, success…

Find out more »

April 2022

Breakfast Briefing: “Carbon Credits”

April 4 @ 08:30 - 09:30
Crowne Plaza

Join us for a Breakfast Briefing about Carbon Credits in Laos! This interactive panel discussion will involve experts from industries in Laos, the Government of Laos, and the Australian Government. We will hear how the plan for carbon credits here and in the region, and how business can take advantage of this emerging market. This event will: - Introduce and explain the topic of carbon credits as a business opportunity in Laos - Outline the benefits and potential pitfalls of…

Find out more »

April Sundowner

April 6 @ 18:00 - 20:30
Crowne Plaza Hotel

Join us for our first sundowner of 2022 at the Crowne Plaza's new Beer Garden. AustCham Sundowners are Vientiane's premier networking event. Everyone has been asking when AustCham will be able to host these famous events again, and we are thrilled to announce their much anticipated revival. It is sure to be a fantastic night of networking and socialising. If the prospect of an AustCham Sundowner isn't enough to tempt you, Crowne Plaza is generously offering five vouchers to the…

Find out more »
+ Export Events

GOLD SPONSORS

AUSTCHAM LAO GOLD SPONSOR - ANZ AUSTCHAM LAO GOLD SPONSOR - Crowne Plaza Vientiane AUSTCHAM LAO GOLD MEMBER - LinfoxAUSTCHAM LAO GOLD SPONSOR - Mekong Timber PlantationsAUSTCHAM LAO GOLD SPONSOR - Phu Bia Mining